मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन (काठमाडौं उपत्यका: २०७७ चैत्र - २०७८ जेष्ठ)