नीति

क्र सं. शीर्षक प्रवर्तन मिति डाउनलोड
1 सूचना र सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, 2002 ई. 2059
2 दूरसञ्‍चार नीति, २०६० 2060
3 रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति, २०६९ 2070
4 ब्रोडब्यान्ड नीति 2072
5 आईसीटी नीति 2072
6 रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ 2073
7 स्याटेलाइट नीति, २०७७ 2077