कार्यविधी

क्र सं. शीर्षक प्रवर्तन मिति डाउनलोड
1 Type Approval Working Procedure (TAP-04) 2073
2 सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2075
3 सूचना प्रविधि सेवा केन्द्रस्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2075
4 स्वचालित विद्युतीय कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली संचालन कार्यविधि 2076
5 प्राधिकरणको खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी मार्गदर्शन (कार्यविधि), २०७७ 2077
6 दूरसञ्‍चार सेवामा प्रयोग हुने Short Code र टोल फ्रि नम्बर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 2077
7 Standard Operating Procedure for QoS Measurement Through OSS Method 2078
8 ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी स्थानीय तह मार्फत ब्रोडव्याण्ड ईन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने सम्बन्धी कार्यबिधि , २०७८ (पहिलो संशोधन सहित) 2078
9 SOP for QoS Measurement Through Drive Test 2078
10 उपभोक्ता सचेतना, गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९ 2079
11 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सरूवा तथा पदस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ 2079