विनियमावली

क्र सं. शीर्षक प्रवर्तन मिति डाउनलोड
1 सेवा प्रदायक तोक्ने सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०६४ 2064
2 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निरीक्षण तथा जाँचबुझ कार्यविधि सम्बन्धी विनियमावली २०६८ बि. सं. 2068
3 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (उजुरी कारवाही सम्बन्धी कार्यविधि) विनियमावली २०६८ बि. सं. 2068
4 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली २०६८ 2068
5 नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ 2072
6 नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ 2073
7 मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली विनिमावली वि.स. २०७५ (२०१८) 2075
8 वाईफाई हटस्पट सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली, २०७५ 2075
9 नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको(सेवा शर्त सम्बन्धी) विनियमावली,२०७६ 2076
10 दूरसञ्चार टावर निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी विनियमावली, २०७६ 2076
11 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (कार्य सम्पादन) विनियमावली, २०७६ 2076
12 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद विक्री) विनियमावली, २०७६ 2076
13 दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा बिदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ 2076
14 मोबाइल टावरवाट सृजित विद्युतीय चुम्वकीय विकिरण (इ.एम.आर) वाट सर्वसाधारण तथा कामदारको सुरक्षा सम्बन्धी विनियमावली, २०७६ 2076
15 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली, २०७७ 2077
16 साइबर-सुरक्षा-विनियमावली वि.स.-2077 2077
17 दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायकले संकलन गरेको ग्राहकको फर्म लगायतका कागजात धुल्याउने विनियमावली, २०७७ 2077
18 दूरसञ्चारका पूर्वाधार सह-प्रयोग र सो को शुल्क निर्धारण सम्बन्धी विनियमावली २०७८ 2078
19 दूरसञ्चार सेवा गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली, २०७९ 2080
20 विद्यतुीय अन्य अतिरिक्त सेवा (Digital Value-Added Services (DVAS)) संचालन गर्ने सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०८० 2080