काम, कर्तव्य र अधिकार

प्राधिकरणको काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ:-

 • दूरसञ्चार सेवाको विकासको लागि नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
 • दूरसञ्चार सेवा तथा सुविधा र्सवसुलभ र भरपर्दो बनाउने ।
 • आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र सुविधा नेपाल अधिराज्भर शहरी तथा ग्रामीण सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
 • दूरसञ्चार सेवा संचालनमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई सहभागी बनाउने ।
 • दूरसञ्चार सेवा र सुविधा र्सवसाधारण सबैलाई उपलब्ध गराउन त्यस्तो सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरु बीच समन्वय र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गर्ने ।
 • दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चार सम्वन्धी यन्त्र तथा उपकरणहरुको स्तर तोक्ने, गुणस्तर निर्धारण गर्ने तथा स्वीकृत गर्ने ।
 • दूरसञ्चार सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने ।
 • दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्न अनुमतिपत्र दिने ।
 • अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसंचार सेवा उपलब्ध गराए बापत लिने शुल्क स्वीकृत र नियमित गर्ने ।
 • रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिद्वारा निर्धारित नीति अनुरुप फ्रिक्वेन्सी सम्वन्धी काम गर्ने ।
 • दूरसञ्चारको क्षेत्रमा नयां प्रविधिको विकास तथा उपयोगबारे अनुसन्धान गर्ने, गराउने ।
 • दूरसञ्चार क्षेत्रको लागि दक्ष जनशक्ति विकास गराउने ।
 • उपभोक्ताहरुको हकहितको संरक्षण हुने गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्ने, गराउने ।
 • दूरसञ्चारका सम्वन्धमा नेपाललाई अन्तर्रराष्ट्रिय ट्रान्जिटको रुपमा विकास गर्ने, गराउने ।
 • दूरसञ्चार सेवाको विकास र प्रबर्द्धनको लागि आवश्यक र उपयुक्त अन्य काम गर्ने ।