Grievance Application

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष
गुनासो पेश गर्ने निवेदन
श्रीमान् अध्यक्षज्यू
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, काठमाण्डौ
ई-मेल: info@nta.gov.np
विषय: गुनासो सम्बन्धमा

१. बिल सम्बन्धमा

२. जडान सम्बन्धमा

३. अन्य समस्या