मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन (काठमाडौं उपत्यका)