वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारे अत्यन्त जरूरी सूचना