सूचनाको हक

क्र सं. शीर्षक प्रकाशित मिति अन्तिम मिति दस्तावेज
1 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विवरण (२०७६ कार्तिक - २०७६ पुष) 2076 कार्तिक 2076 पुस
2 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विवरण (२०७८ वैशाख -२०७८ असार) 2078 बैसाख 2078 असार
3 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विवरण (२०७८ साउन - २०७८ असोज) 2078 श्रावण 2078 असोज
4 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विवरण (२०७८ कार्तिक - २०७८ पुस) 2078 कार्तिक 2078 पुस
5 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विवरण (२०७८ माघ - २०७८ चैत्र) 2078 माघ 2078 चैत्र
6 नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको विवरण (२०७९ साउन- २०७९ असोज) 2079 श्रावण 2079 असोज
7 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विवरण (२०७९ कार्तिक- २०७९ पुस) 2079 कार्तिक 2079 पुस
8 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विवरण (२०७९ माघ - २०७९ चैत्र) 2079 माघ 2079 चैत्र
9 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विवरण (२०८० बैशाख - २०८० असार) 2080 बैसाख 2080 असार
10 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विवरण (२०८० श्रावण - २०८० असोज) 2080 श्रावण 2080 असोज
11 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विवरण (२०८० कार्तिक - २०८० पुष) 2080 कार्तिक 2080 पुस
12 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विवरण (२०८० माघ - २०८० चैत्र) 2081 जेष्ठ 2081 जेष्ठ