साइबर सुरक्षा पहल

क्र सं. कागजात नाम डाउनलोड
1 साइबर सुरक्षा नीति (मस्यौदा)
2 साइबर सुरक्षा नीति (मस्यौदा-नेपाली)
3 साइबर अपराध विधेयक (मस्यौदा)
4 Cyber Security Awareness Report 2015
5 सूचनामा पहुँच सम्बन्धि (कार्यविधि) निर्देशिका, २०७४ को अधिनमा रहि दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन
6 इन्टरनेटमा बालबालिकाको सुरक्षा सम्बन्धी सहजकर्तालाई सहजीकरण पुस्तिका २०७४
Usefull links