नीति

क्र सं. शीर्षक प्रवर्तन मिति डाउनलोड
1 सूचना र सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, 2002 ई. 2059
2 दूरसञ्‍चार नीति, २०६० 2060
3 ब्रोडब्यान्ड नीति, २०७१ 2072
4 सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधि नीति, २०७२ 2072
5 स्याटेलाइट नीति, २०७७ 2077
6 राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० 2080
7 प्राधिकरणको सूचना प्रविधि प्रयोग सम्बन्धी नीति, २०८० 2080
8 दूरसञ्‍चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८० 2080