2.4/5.1/5.8 Band Frequency सम्बन्धी रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठक नं. १० र ११ का निर्णयहरु