रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसंचार बिकास कोष रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धी अन्यन्त जरूरी सूचना