नियमन

क्र सं. शीर्षक प्रवर्तन मिति डाउनलोड
1 रेडियो सञ्चार (अनुमति) नियमावली बि. सं. २०४९ 2049
2 राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली बि. सं. २०५२ 2052
3 दूरसञ्‍चार नियमावली बि. सं. २०५४ 2053
4 राजपत्रमा प्रकाशित सूचना 2062
5 नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको बैठक संचालन सम्बन्धमा परेको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश (राजपत्रमा प्रकाशित) 2069
6 दूरसञ्‍चार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली 2074
7 उपभोक्ता संरक्षण नियमावली वि.स. २०७६ 2076
8 अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ 2079
9 अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० 2080