Standing List

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लागि आ.व. २०६९।७० मा विभिन्न सेवाहरु प्रदान गर्न लागि सूची दर्ता गर्न सूचना प्रकाशित गरिएकोमा सोही बमोजिम प्राप्त निवेदनहरु मध्ये निम्नानुसारका संस्थाहरु सूचीकृत हुन सफल भएको छ ।

 

2017-05-29T17:21:34+00:00 July 27th, 2012|Public Notices|