५०% कार्य सम्पन्न भएका ८ जिल्लाहरु

//५०% कार्य सम्पन्न भएका ८ जिल्लाहरु

५०% कार्य सम्पन्न भएका ८ जिल्लाहरु

 

क्र. सं. जिल्ला सेवा प्रदायक
1. भोजपुर टेक माईन्ड्स नेटवर्क प्रा. लि.
2. धनकुटा
3. पाँचथर
4. खोटाङ्ग
5. तेह्रथुम
6. मनाङ टेक माईन्ड्स नेटवर्क प्रा. लि.
7. बागलुङ
8. म्याग्दी
2020-06-10T09:17:10+00:00 June 9th, 2020|Uncategorized|