मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन (काठमाडौं उपत्यका)

/, Public Notices/मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन (काठमाडौं उपत्यका)

मोबाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन (काठमाडौं उपत्यका): PDF