Public Notice for feedback on Merger and Acquisition

///Public Notice for feedback on Merger and Acquisition

Public Notice for feedback on Merger and Acquisition

First Date of Publication: 2069/01/13

 

दूरसंचार सेवा प्रदायक एक आपसमा गाभ्ने कार्यविधि सम्बन्धी नियमावली,२०६८ को मसौदा संबन्धमा सम्बन्धित बिज्ञ र सरोकारवालाहरुको राय सुझाबका लागी प्राधिकरणको website (www.nta.gov.np) मा राखिएको छ |प्रस्तुत बिषयमा यहाँको अमुल्य राय सुझाब प्रतिक्रियाको लागि अनुरोध गर्दछौं

2017-05-29T17:24:59+00:00 June 11th, 2012|Public Notices|