Notice on QoS survey and Performance Test

///Notice on QoS survey and Performance Test

दूरसंचार सेवाको QoS Survey र Performance Test कार्य गर्न परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धि सूचना
(Opinion Survey and Performance Test for the Perceived Quality of Telecom Services)

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति ०१ चैत्र, २०६७)

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले काठमाडौं, पोखरा, बिराटनगर र नेपालगन्जमा दूरसंचार सेवासम्बन्धमा Opinion Survey and Performance Test for the Perceived Quality of Telecom Services कार्य गर्नका लागि संस्था छनौट गर्न लागेकोले सो सम्बन्धमा प्राधिकरणले तयार गरेको कार्य क्षेत्रगत विवरणहरु (Terms of Reference) मा उल्लिखित कार्यहरु के कति दर रेटमा गर्न सकिन्छ सो समेत खुलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र प्राधिकरणमा प्रत्यक क्षेत्रका लागि छुट्टा-छुट्टै सिलवन्दी दरभाउपत्र (प्राबिधिक र आर्थिक छुट्टा-छुट्टै) पेश गर्नु हुन इच्छुक संस्थाको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। विस्तृत विवरण प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ शाखा वा Website:www.nta.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

यस सूचना बमोजिम दरभाउपत्र पेश गर्ने मिति ३० चैत्र, २०६७ सम्म थप गरिएको जानकारी गराइन्छ।

2017-05-29T17:28:56+00:00 June 7th, 2012|Public Notices|