Notice on Auction

///Notice on Auction

लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना १

यस प्राधिकरणमा रहेको सामानहरु जे जस्तो अवस्थामा रहेका छन् सोही अवस्थामा लिलाम बिक्रि गरिने भएको हुँदा इच्छुक व्यक्ति, फर्म वा संस्थालाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र न्यूनतम मूल्यमा नघटाई सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नुहुन अनुरोध छ । सिलबन्दी फाराम तथा मालसामान सम्बन्धी विस्तृत विवरण प्राधिकरणको प्रशासन शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । लिलाम गरिने सामानहरु यस प्राधिकरणमा कार्यालय समय भित्र आई हेर्न सकिने छ । साथै यो सूचना प्राधिकरणको वेभ साइटमा पनि उपलव्ध छ ।

2017-05-29T17:29:01+00:00 June 7th, 2012|Public Notices|