Notice for Computer & Laptop

///Notice for Computer & Laptop

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लागि निम्नानुसारका कम्प्युटरहरु खरिद गर्नु परेकोले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा प्राधिकरणमा सिलवन्दी कोटशन पेश गर्नु हुन सम्वन्धित सबैको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सिलवन्दी कोटशन सम्बन्धी विस्तृत विवरण कार्यालय समय भित्र रु. ३००।— (अक्षेरुपी तिन सय मात्र) (फिर्ता नहुने गरी) तिरी प्राधिकरणको प्रशासन शाखाबाट खरिद गर्न सकिनेछ । यो सूचना प्राधिकरणको बेभ साइट www.nta.gov.np मा पनि उपलब्ध छ ।

 

सि.नं.
विवरण
आवश्यक संख्या

१.

Laptop Computer

२.
Desktop Computer
१४

 

Specification of Computer & Labtop

2017-05-29T17:28:48+00:00 June 7th, 2012|Public Notices|