निर्देशन

//निर्देशन
S. No. Name Enforcement Date Download
1. Directives for laying and maintaining Optical Fibre Network 2012 A. D. PDF
2 Interim Directives for the Implementation of National Equipment Identity Registry (NEIR)-2072 2016 A.D. PDF
3. श्री सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको सूचनामा पहुँच सम्बन्धी(कार्यविधि) निदेशिका, २०७४ को अधिनमा रहि Voice सेवा प्रदायकहरुलाई जारी गरिएको निदेशिका 2077 B.S. PDF
4. श्री सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको सूचनामा पहुँच सम्बन्धी(कार्यविधि) निदेशिका, २०७४ को अधिनमा रहि इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरुलाई जारी गरिएको निदेशिका 2077 B.S. PDF
5. नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणवाट सेवा प्रदायकहरुलाई उपभोक्तासंग सम्बन्धित विषयमा जारी गरिएको निर्देशनहरुको एकीकृत विवरण 2077 B.S. PDF
2020-10-18T08:37:34+00:00