Mobile Handsets को IMEI/ESN/MEID नम्बर (Unique Identity) दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि web based Software निर्माण गर्न प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको सूचना

///Mobile Handsets को IMEI/ESN/MEID नम्बर (Unique Identity) दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि web based Software निर्माण गर्न प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको सूचना

प्रकाशित मिति: २०७३/०१/१४

यस प्राधिकरणबाट मिति २०७३|१|१ गते देखि लागू गरिएको Interim Directive for Implementation of National Equipment Identity Registry (NEIR)-2072 को व्यवस्था अनुसार  मोबाइल ह्याण्डसेटहरुको IMEI/ESN/MEID नम्बर (Unique Identity) दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि web based Software निर्माण गर्न इच्छुक फर्म तथा संस्थाबाट प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब माग गरिएको छ |  इच्छुक फर्म तथा संस्थाहरुले प्राधिकरणको  Website:www.nta.gov.np  मा रहेको  Term of Reference  अनुसारको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब मिति २०७३/०१/२९ गते भित्र प्राधिकरणको कार्यालय कमलादीमा पेश गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ |

 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
श्रीकुञ्ज भवन कमलादी, काठमाडौं
फोन नं:   ४२५५४७४
फयाक्स : ४२५५२५०
पो.ब.न:  ९७५४
email:ntra@nta.gov.np
Website: www.nta.gov.np
2017-05-29T17:11:24+00:00 April 26th, 2016|Public Notices|