अनुमतिपत्र खारेज सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

///अनुमतिपत्र खारेज सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

अनुमतिपत्र खारेज सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।०७।१४

यस प्राधिकरणबाट देहाय बमोजिमको इन्टर्नेट (इ–मेल सहित) सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुले अनुमतिपत्र नविकरणका लागि नियमानुसार निवेदन पेश नगरेकोले उक्त अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) वमोजिम देहाय बमोजिमको मिति देखि स्वतः खारेज भएको व्यहोरा उपभोक्ता एवं सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै उक्त संस्थाहरुले आ.ब.२०७४।७५ को नियमानुसार बुझाउनु पर्ने वित्तिय विवरण र सो अनुसार बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम बुझाउनु हुन समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराईन्छ ।

क्र.सं.

सेवा प्रदायकको नाम

अनुमतिपत्र प्राप्त मिति

अनुमतिपत्र नं.

खारेज मिति

कैफियत

१.

लुम्बिनि नेट प्रा.लि., सानेपा, ललितपुर ।

२०७०।०७।१०

फि.ज. १–७१

२०७५।०७।१०

तोकिएको समयमा नविकरण नगराएकोले खारेज भएको ।

२.

स्याङ्गजा इन्टर्नेट, पकवादी–४, स्याङ्गजा ।

२०७०।०७।१२

ग्रामिण इन्टर्नेट–०८

२०७५।०७।१२

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण,अनुमतिपत्र शाखा

कमलादी, काठमाण्डौं

2018-10-31T04:19:49+00:00 October 31st, 2018|Public Notices|