सूचना प्रविधि प्रयोगशाला सम्बन्धी सामुदायिक विद्यालयहरुको सूची

///सूचना प्रविधि प्रयोगशाला सम्बन्धी सामुदायिक विद्यालयहरुको सूची

१) सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ बमोजिम छनौट भएका विद्यालय सूचीको संसोधन:
* श्री जनकल्याण मा.वि., लमजुङ्ग, वेसीसहर न.पा.-११ छनौट भएको |

२) सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनाका लागि छनौट भएका थप विद्यालयहरुको सूची: PDF

* ज्ञान ज्योति मा.वि., गोरखा, अजिरकोट-३ को रुपमा ठेगाना सच्चाइएको छ |

2019-10-03T09:33:29+00:00 September 11th, 2019|Public Notices|