सेवा प्रदायकहरुले बुझाउनुपर्ने वित्तिय विवरणहरुमा एकरुपता कायम गर्न तयार पारिएको Financial Statementको ढाँचा (Format)का सम्बन्धमा राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्वन्धी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना !

Home///सेवा प्रदायकहरुले बुझाउनुपर्ने वित्तिय विवरणहरुमा एकरुपता कायम गर्न तयार पारिएको Financial Statementको ढाँचा (Format)का सम्बन्धमा राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्वन्धी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना !

 

सेवा प्रदायकहरुले बुझाउनुपर्ने वित्तिय विवरणहरुमा एकरुपता कायम गर्न तयार पारिएको Financial Statementको ढाँचा (Format)का सम्बन्धमा राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्वन्धी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना  !

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७१।०६।२७

 

यस प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गरीरहेका सेवा प्रदायकहरुले नियमानुसार प्रत्येक आ.ब.मा बुझाउनु पर्ने वित्तिय विवरणमा एकरुपता कायम गर्न प्राधिकरणबाट Financial Statement

को ढाँचा (Format) तयार गरिएको छ । उक्त ढाँचा (Format)का सम्बन्धमा सरोकारवालाहरु सवैको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया संकलन गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणको www.nta.gov.np  मा सार्वजनिक गरिएको छ । प्राधिकरणबाट सार्वजनिक गरिएको उक्त ढाँचा (Format) मा सरोकारवालाहरु सवैले सार्वजनिक गरिएको मितिले ३ (तीन) महिना भित्र राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया निम्न ठेगानामा पठाई सहयोग गरिदिनुहुन सम्बन्धित सवैको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

 

 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण,अनुमतिपत्र शाखा

व्लूस्टार अफिस कम्प्लेक्स, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं|

फोन नं.:४१०१०३०–३८, फयाक्स् :४१०१०३४, पो.ब.नं.९७५४

 

Email: Dacharya@nta.gov.np, ntra@nta.gov.np,

 

Website: www.nta.gov.np

 

2017-05-29T17:15:12+00:00 October 13th, 2014|Public Notices|