साइबर सुरक्षा सम्बन्धी पहल

/साइबर सुरक्षा सम्बन्धी पहल
साइबर सुरक्षा सम्बन्धी पहल 2021-04-05T08:29:27+00:00

ने दू प्राको साइबर सुरक्षा सम्बन्धी पहल

SN Document Name Download
Cyber Security Policy (Draft) PDF
Cyber Security Policy (Draft-Nepali) PDF
Cyber Crime Bill (Draft) PDF
Cyber Security Awareness Report 2015 PDF
सूचनामा पहुँच सम्बन्धि (कार्यविधि) निर्देशिका, २०७४ को अधिनमा रहि दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन PDF
इन्टरनेटमा बालबालिकाको सुरक्षा सम्बन्धी सहजकर्तालाई सहजीकरण पुस्तिका २०७४ PDF