Consultation Paper on Developing Regulatory Framework in the context of Next Generation Networks (NGN) in Nepal

///Consultation Paper on Developing Regulatory Framework in the context of Next Generation Networks (NGN) in Nepal

Consultation Paper on

Developing Regulatory Framework in

the context of Next Generation Networks (NGN) in Nepal

 सम्बन्धी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना

(सार्वजनिक गरिएको मिति:-२०७१|०५|३१)

 

 Consultation Paper onDeveloping Regulatory Framework inthe context of Next Generation Networks (NGN) in Nepalसम्बन्धमा यस प्राधिकरणवाट Consultation Paper तयार गरिएको छ |उक्त Consultation Paper सरोकारवालाहरु सबैको राय सुझाव तथा प्रतिक्रिया संकलन गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणको वेबसाइट www.nta.gov.npमा सार्वजनिक गरिएको छ |प्राधिकरणबाट सार्वजनिक गरिएको उक्त Consultation Paper मा सरोकारवालाहरुबाट सार्वजनिक गरिएको मितिले एक महिना भित्र राय सुझाव तथा प्रतिक्रिया निम्न ठेगानामा पठाइ सहयोग गर्नुहुन सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

व्लूस्टार अफिसकम्प्लेक्सत्रिपुरेश्वरकाठमाडौं

फोन नं.: ९७७-१-४१०१०३०३८फ्याक्स:९७७-१-४१०१०३४

Website: www.nta.gov.np
Contact email: ntra@nta.gov.np, bkroy@nta.gov.np,  hpbastakoti@nta.gov.np

                

2017-05-29T17:15:14+00:00 September 16th, 2014|Public Notices|