Consultation Paper For Developing Policy Framework for Management of Country Code Top Level Domain (ccTLD) of Nepal (.np) सम्बन्धी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना

///Consultation Paper For Developing Policy Framework for Management of Country Code Top Level Domain (ccTLD) of Nepal (.np) सम्बन्धी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना

 

Consultation Paper For Developing Policy Framework for Management  of Country Code Top Level Domain (ccTLD) of Nepal (.np)

 सम्बन्धी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना

(सार्वजनिक गरिएको मिति:-२०७१|०६|२९(दोश्रो पटक))

 

 नेपालको.np Domain Management तथा Regulationसम्बन्धमा यस प्राधिकरणवाट Consultation Paper तयार गरिएको छ |उक्त Consultation Paper सरोकारवालाहरुसबैको राय सुझाव तथा प्रतिक्रिया संकलन गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणको वेबसाइट www.nta.gov.npमा सार्वजनिक गरिएको छ |प्राधिकरणबाट सार्वजनिक गरिएको उक्त Consultation Paperमा सरोकारवालाहरुबाट November 15,2014 भित्र राय सुझाव तथा प्रतिक्रिया निम्न ठेगानामा पठाइ सहयोग गर्नुहुन सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

 

 

                                     

                         नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

                                                                                 

 

ब्लुस्टार कम्प्लेक्स,त्रिपुरेश्वर,काठमाडौँ

फोन नं.: ९७७-१-४१०१०३०३८फ्याक्स:९७७-१-४१०१०३४

Website: www.nta.gov.np
Contact email: ntra@nta.gov.np, bkroy@nta.gov.np,  hpbastakoti@nta.gov.np

2017-05-29T17:15:10+00:00 October 15th, 2014|Public Notices|