ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष

Home//ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) मा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई (२) प्रतिशतले हुन आउने रकम सो कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाल सरकारको दूरसञ्चार [...]