अनुमतिपत्र

Home//अनुमतिपत्र

गुनासो पेश गर्ने निवेदन

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष गुनासो पेश गर्ने निवेदन श्रीमान् अध्यक्षज्यू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, काठमाण्डौ ई-मेल: info@nta.gov.np   विषय: गुनासो सम्बन्धमा १. निवेदकको नाम ............................................................... २. निवेदकको ठेगाना ............................................................. ३. निवेदकको फोन नं. .......................................................... ४. सेवा प्रदायकको नाम ५. आफुले लिएको सेवाको किसिम ..................................................... ६. गुनासोको बिषय १. बिल सम्बन्धमा (क) गलत बिल प्राप्त (ख) दूरसञ्चार [...]

अनुमतिपत्र दरखास्त फारम

(नियम ७ को उपनियम (१) र (२) सँग सम्बन्धित) अनुमतिपत्रको लागि दिइने निवेदनपत्र श्री नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण ....................................... । देहायको दूरसंचार सेवा संचालन गर्ने अनुमतिपत्र पाउनको लागि निम्न विवरणहरु खुलाई यो निवेदन गरेको छु । १. अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्तिको:- (क) नाम: (ख) ठेगान: स्थायी: अस्थायी: २. दूरसंचार सेवाको किसिम: ३. दूरसंचार सेवा संचालन गर्न [...]

अनुमतिपत्र विक्री वा हस्तान्तरणको स्वीकृतिको लागि निवेदन

(दूरसञ्‍चार नियमावली २०५४ को नियम १४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) अनुमतिपत्रको विक्री वा हस्तान्तरण गरी लिने दिने स्वीकृतिको लागि दिइने निवेनपत्र श्री नेपाल दूरसंचार प्राधिरकण ..................................... । मैले त्यस प्राधिकरणबाट मिति...........मा पाएको अनुमतिपत्र .......... कारणले ......... ....जिल्ला..........गा.वि.स./न.पा...........वडा नं.......बस्ने ...... वर्ष.......को श्री ............. लाई विक्री/अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गर्न चाहेकोले स्वीकृति पाउन सादर अनुरोध गर्दछु [...]

अनुमतिपत्र संशोधनको निवेदन

(दूरसञ्‍चार नियमावलीको नियम १३ को उपनियम (१) सँग सम्वन्धित) अनुमतिपत्रमा संशोधन गर्नको लागि दिइने निवेदनपत्र श्री नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण .....................................। मैले त्यस प्राधिकरणबाट ........................ मा पाएको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित देहाय कुराहरुमा देहाय वमोजिम संशोधन गर्न आवश्यक परेकोले अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी निवेदन गरेको छु । १. अनुमतिपत्रमा भएका कुराहरु: (क) (ख) (ग) (घ) २. संशोधन गर्न [...]

अनुमतिपत्र दस्तुर

निम्न लिखित दूरसंचार सेवा संचालन गर्नका लागि देहाय बमोजिमको अनुमतिपत्र दस्तुर तथा अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुर लाग्नेछ। सि.नं. दूरसञ्चार सेवाको किसिम अनुमतिपत्र दस्तुर (रु.) अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुर (रु.) १ इन्टर्नेट (इ-मेल सहित) ३००,०००/- २७०,०००/- २ इ-मेल २००,०००/- १८०,०००/- ३ अडियो टेक्स्ट / भ्वाइस मेल २००,०००/- १८०,०००/- ४ भिडियो टेक्स्ट २००,०००/- १८०,०००/- ५ फ्याक्स मेल २००,०००/- १८०,०००/- [...]