कानून

//कानून

प्राधिकरणद्वारा दूरसञ्‍चार ऐन २०५३ बमोजिम जारि गरिएका निर्देशिकाहरु

सि. नं. नाम जारी मिति डाउनलोड गर्नुहोस १. शुल्क स्वीकृति निर्देशिका  - PDF २. अन्तरआवद्दता निर्देशिका, २०६५ २०६५ बि. सं. PDF  

दूरसञ्चार क्षेत्रसंग सम्बन्धित ऐनहरु

सि. नं. नाम जारी मिति डाउनलोड गर्नुहोस १. दूरसञ्‍चार ऐन २०५३ बि. सं. २०५३ बि. सं. PDF  २. रेडियो ऐन २०१४ बि. सं. २०१४ बि. सं. PDF ३. राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९ बि. सं. २०४९ बि. सं. PDF ४. उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ बि. सं. २०५४ बि. सं. PDF  

दूरसञ्‍चार क्षेत्रसंग सम्बन्धित नियमावलीहरु

सि. नं. नाम जारी मिति डाउनलोड १. रेडियो सञ्चार (अनुमति) नियमावली २०४९ बि. सं. २०४९ बि. सं. PDF २. राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली २०५२ बि. सं. २०५२ बि. सं. PDF ३. दूरसञ्‍चार नियमावली २०५४ बि. सं. २०५४ बि. सं. PDF ४. Consumer Protection Regulation 1999 A. D. २०५६ बि. सं. ५. राजपत्रमा प्रकाशित सुचनाहरु २०६९ बि.सं PDF ६. [...]

दूरसञ्‍चार क्षेत्रसंग सम्बन्धित सरकारका नीतिहरु

      सि. नं. नाम जारी मिति डाउनलोड गर्नुहोस १. सूचना तथा सञ्‍चार क्षेत्रको दीर्घकालिन नीति २०५९ २०५९ बि. सं. PDF २. दूरसञ्‍चार नीति, २०६० २०६० बि. सं. PDF ३. सूचना प्रविधि नीति २०६७ बि. सं. २०६७ बि. सं. PDF ४. ब्रोडब्याण्ड नीति,२०७१ २०७१ बि.स. PDF ५. दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धि नीति, २०६९ २०६९ [...]

प्राधिकरणसंग सम्बन्धित विनियमावलीहरु

  सि. नं. नाम जारी मिति डाउनलोड गर्नुहोस १. नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६७ बि. सं. २०६४ बि. सं. PDF २. सेवा प्रदायक तोक्ने सम्बन्धी (कार्यविधि) नियमावली, २०६४ बि. सं. २०६४ बि. सं.. PDF ३. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (उजुरी कारवाही सम्बन्धी कार्यविधि) विनियमावली २०६८ बि. सं. २०६८ बि. सं. PDF ४. नेपाल दूरसञ्चार [...]