Call for Appointment

Home///Call for Appointment

 

नेपाल दूरसञ्चारप्राधिकरण

त्रिपुरेश्‍वर, काठमाण्डौ

नियुक्ति लिन आउने सूचना

 

 

यस प्राधिकरणमा रिक्त रहेका तपसिलका विभिन्न सेवा समूहका स्थायी पदहरु पदपूर्ति गर्ने क्रममा लिइएको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताबाट छनौट भई उत्तीर्ण हुने निम्न उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम प्रकाशित गरिएको छ। उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिन भित्र प्राधिकरणको प्रशासन शाखामा सर्म्पर्क राख्न हुन सम्वन्धित सबैको जानकारीकोलागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

 
सि. नं. विज्ञापन नं सेवा समूह श्रेणी/पद

उत्तीर्ण भई सिफारिस भएका उम्मेदवारहरु

         

 रोल नं

नाम / थर

 १. १४-०६५/६६ प्रशासन उपभोक्ता तथा आर्थिक विश्लेषण उपनिर्देशक, अधिकृत द्वितिय  १००१  श्री अर्जुन घिमिरे
२. १५-०६५/६६ प्रशासन अनुमतिपत्र उपनिर्देशक, अधिकृत द्वितिय २००१  श्री सन्तोष पौडेल
 
  सचिव पदपूर्ति समिति नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण

 

2017-05-29T17:25:46+00:00 June 8th, 2012|Public Notices|