अनुमतिपत्र दस्तुर

///अनुमतिपत्र दस्तुर

निम्न लिखित दूरसंचार सेवा संचालन गर्नका लागि देहाय बमोजिमको अनुमतिपत्र दस्तुर तथा अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुर लाग्नेछ।

सि.नं. दूरसञ्चार सेवाको किसिम अनुमतिपत्र दस्तुर (रु.) अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुर (रु.)
इन्टर्नेट (इ-मेल सहित) ३००,०००/- २७०,०००/-
इ-मेल २००,०००/- १८०,०००/-
अडियो टेक्स्ट / भ्वाइस मेल २००,०००/- १८०,०००/-
भिडियो टेक्स्ट २००,०००/- १८०,०००/-
फ्याक्स मेल २००,०००/- १८०,०००/-
भिस्याट नेटवर्क प्रदायक २,५००,०००/- २,२५०,०००/-
भिस्याट प्रयोगकर्ता ५०,०००/- ४५,०००/-
अडियो कन्फरेन्सिङ ५०,०००/- ४५,०००/-
पे-फोन ३,०००,०००/- २,७००,०००/-
१० प्रि-पेड कलिंग कार्ड ३,०००,०००/- २,७००,०००/-
११ लोकल डाटा नेटवर्क २,५००,०००/- २,२५०,०००/-
१२ रेडियो पेजिङ नेटवर्क (नेपाल भरि) १,२५०,०००/- १,१२५,०००/-
१३ रेडियो पेजिङ नेटवर्क (पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा) काठमांडौ उपत्यका बाहेक ५००,०००/- ४५०,०००/-
१४ रेडियो पेजिङ नेटवर्क (काठमांडौ उपत्यकामा मात्र) ५००,०००/- ४५०,०००/-
१५ रेडियो पेजिङ नेटवर्क (पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा) ३००,०००/- २७०,०००/-
१६ रेडियो पेजिङ नेटवर्क (मध्य पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा) २००,०००/- १८०,०००/-
१७ रेडियो पेजिङ नेटवर्क (कुनै निश्चित गाविसमा मात्रै) ७५,०००/- ६७,५००/-
१८ ट्रंक मोवाइल रेडियो (काठमांडौ उपत्यकामा मात्र) ५००,०००/- ४५०,०००/-
१९ ट्रंक मोवाइल रेडियो (पोखरा र विराटनगर उपमहानगरपालिका तथा वीरगंज, भैरहवा, भरतपुर र नेपालगंज नगरपालिकामा) २५०,०००/- २२५,०००/-
२० ट्रंक मोवाइल रेडियो (अन्य क्षेत्रमा) १२५,०००/- ११२,५००/-
२१ भिडियो कन्फरेन्सिङ १५०,०००/- १३५,०००/-
२२ ग्लोवल मोवाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम १,५००,०००/- १,४००,०००/-
2020-11-02T07:49:41+00:00