पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना २०७८

/, भ्याकेन्सी/पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना २०७८

पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना २०७८: PDF

कार्यक्षमता मूल्यांकनको लागि दरखास्त फाराम: Link

आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि अनलाइन दरखास्त प्रणाली: Link

खुला प्रतियोगिताको लागि अनलाइन दरखास्त प्रणाली: Link

 

 

2021-12-06T05:27:54+00:00 December 5th, 2021|Public Notices, भ्याकेन्सी|