प्राधिकरणसंग सम्बन्धित विनियमावलीहरु

Home///प्राधिकरणसंग सम्बन्धित विनियमावलीहरु
सि. नं. नाम जारी मिति डाउनलोड गर्नुहोस
१. सेवा प्रदायक तोक्ने सम्बन्धी (कार्यविधि) नियमावली, २०६४ बि. सं. २०६४ बि. सं.. PDF
२. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (उजुरी कारवाही सम्बन्धी कार्यविधि) विनियमावली २०६८ बि. सं. २०६८ बि. सं. PDF
३. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली २०६८ बि. सं. २०६८ बि. सं. PDF
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निरीक्षण तथा जा“चबुझ कार्यविधि सम्बन्धी विनियमावली २०६८ बि. सं. २०६८ बि. सं. PDF
५. दूरसंचार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ २०७३ बि.स. PDF
६. नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ २०७३ बि.स. PDF
७. नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ २०७३ बि.स. PDF
८. Mobile Device Management System Bylaw 2075 (2018) २०७५ बि.स. PDF
९. वाईफाई हटस्पट सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली, २०७५ २०७५ बि.स. PDF
१०. नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको(सेवा शर्त सम्बन्धी) विनियमावली,२०७६ २०७६ बि.स. PDF
११. दूरसञ्चार टावर निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी विनियमावली, २०७६ २०७६ बि.स. PDF
१२. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (कार्य सम्पादन) विनियमावली, २०७६ २०७६ बि.स. PDF
१३. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद विक्री) विनियमावली, २०७६ २०७६ बि.स. PDF
१४. दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा बिदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ २०७६ बि.स. PDF
2020-03-06T05:16:26+00:00