ल्यापटप तथा कम्प्युटर खरिद गर्न शिल्ड कोटेशन आव्हान

///ल्यापटप तथा कम्प्युटर खरिद गर्न शिल्ड कोटेशन आव्हान

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ल्यापटप तथा डेस्कटप खरिद गर्ने सम्बन्धी
शिल्ड कोटेशन आब्हान गरीएको सूचना १
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०६६।०८।३०

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लागि ८ थान ल्यापटप र ५ थान डेस्कटप कम्प्यूटर खरिद गर्न लागिएको हुँदा इच्छुक रजिष्र्टड र्फमहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र कार्यालय समय भित्रमा शिल्ड कोटेशन पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धी Specifications तथा बिस्तृत बिवरण प्राधिकरणको प्रशासन शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

2017-05-29T17:26:46+00:00 June 8th, 2012|Public Notices|