रिक्त पद

/रिक्त पद
रिक्त पद 2021-12-05T10:06:06+00:00

पाठ्यक्रम

क्र.सं. पद डाउनलोड
निर्देशक इन्जिनियरिङ खुला PDF
निर्देशक प्रशासन खुला PDF
उप निर्देशक आर्थिक प्रशासन खुला PDF
उप निर्देशक इन्जिनियरिङ आन्तरिक PDF
उप निर्देशक इन्जिनियरिङ खुला PDF
उप निर्देशक कानून खुला PDF
उप निर्देशक प्रशासन  खुला PDF
उप निर्देशक प्रशासन आन्तरिक PDF
सहायक निर्देशक आर्थिक प्रशासन खुला PDF
१० सहायक निर्देशक इन्जिनियरिङ खुला PDF
११ सहायक निर्देशक कानून खुला PDF
१२ सहायक निर्देशक प्रशासन आन्तरिक PDF
१३ सहायक निर्देशक प्रशासन खुला PDF
१४ सहायक प्रशासन खुला PDF

पदपूर्ति सम्बन्धी सूचनाहरु

पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना २०७८

December 5th, 2021|0 Comments

पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना २०७८: PDF कार्यक्षमता मूल्यांकनको लागि दरखास्त फाराम: Link आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि अनलाइन दरखास्त प्रणाली: Link खुला प्रतियोगिताको लागि अनलाइन दरखास्त प्रणाली: Link    

नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धी सूचना

March 3rd, 2021|0 Comments

नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धी सूचना : PDF

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

February 3rd, 2021|0 Comments

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना : PDF

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

January 31st, 2021|0 Comments

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना : PDF