मोबाईल सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा सेवाग्राहीहरुको अनुभूति मापन गर्ने बारे

//मोबाईल सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा सेवाग्राहीहरुको अनुभूति मापन गर्ने बारे

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण

मोबाईल सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा सेवाग्राहीहरुको अनुभूति मापन गर्ने बारे 

सूचना

मिति:२०७४/०३/०१

मोबाईल सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा मोबाईल सेवाका ग्राहकहरुको अनुभूति (Customer Perception) मापन गर्न “NTA QoS Surveyनामको Android Mobile Appसेवाग्राहीहरुको अनुभूति संकलन गर्न Google Play Store मा उपलब्ध गराईएको व्यहोरा सबैमा जानकारी गराईएकोछ | तसर्थ उपरोक्त Mobile Appडाउनलोड गरी Feedback भरी आ-आफ्नो अनुभूति प्रकट गर्नुहुन सबैमा अनुरोध गरिएको छ |सेवाग्राहीहरुको Feedback को आधारमा यस प्राधिकरणले मोबाईल सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सेवाप्रदायक संस्थाहरुलाई आवश्यक निर्देशन गर्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ |

2017-09-13T06:05:12+00:00