परामर्श सेवा खरीद सम्बन्धी सूचना

///परामर्श सेवा खरीद सम्बन्धी सूचना

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा संशोधन सुझाव सहितको मस्यौदा र कार्यबिधि विनियमावलीको मस्यौदा गर्नका लागि परामर्श सेवा खरीद सम्बन्धी सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति ०१ बैशाख, २०६७)

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा संशोधन सुझाव सहितको मस्यौदा र कार्यबिधि विनियमावलीको मस्यौदा गर्ने बिषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार गरेको कार्य क्षेत्रगत विवरणहरु (Terms of Reference) मा उल्लिखित कार्यहरु गर्न के कति दर रेटमा परामर्श सेवा उपलव्ध गराउन सकिन्छ, परामर्शको गुणस्तीरयताको कसरी प्रत्याभूती दिन सकिन्छ भन्ने कुरा सहीत सेवाको प्रस्तावित मूल्य समेत खुलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र प्राधिकरणमा सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन इच्छुक संस्थाको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। विस्तृत विवरण प्राधिकरणको प्रशासन शाखा र Website: www.nta.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

2017-05-29T17:27:17+00:00 June 7th, 2012|Public Notices|