पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

///पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०६७/०५/१६

नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणमा रिक्त रहेको निम्न सेवा, समूहका पदहरुमा देहाय बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने भएकोले नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण (कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी) विनियमावली, २०६४ बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र दरखास्त फाराममा हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो (निर्दिष्ट ठाउंहरुमा) टांसी दरखास्त दिन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। दरखास्त दिने अन्तिम मितिले सात दिनभित्र दोब्बर दस्तूर तिरी दरखास्त बुझाउन सकिनेछ। रीत नपुगी वा म्याद नाघी आएको दरखास्त उपर कुनै कारवाही गरिने छैन।
विस्तृत विवरणको लागि यहां थिच्नुहोस्
पाठ्यक्रमको लागि यहां थिच्नुहोस्

2017-05-29T17:27:27+00:00 June 7th, 2012|Public Notices|