नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अफिस ,ब्लुवर्ड कम्प्लेस थापाथलीवाट कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिस्ठान अगाडी सरेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ | फोन:२०४६००१

///नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अफिस ,ब्लुवर्ड कम्प्लेस थापाथलीवाट कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिस्ठान अगाडी सरेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ | फोन:२०४६००१

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अफिस ,ब्लुवर्ड कम्प्लेस थापाथलीवाट कमलादी स्थित नेपाल  प्रज्ञा प्रतिस्ठान अगाडी सरेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ |

फोन:२०४६००१नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अफिस ,ब्लुवर्ड कम्प्लेस थापाथलीवाट कमलादी स्थित नेपाल  प्रज्ञा प्रतिस्ठान अगाडी सरेको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ |

फोन:२०४६००१

2017-05-29T17:13:44+00:00 May 26th, 2015|Public Notices|