नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको विभिन्न पदहरुको परीक्षा सम्बन्धी सूचना

///नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको विभिन्न पदहरुको परीक्षा सम्बन्धी सूचना

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको विभिन्न पदहरुको परीक्षा सम्बन्धी सूचनाहरु,Application Form  तथा syllabus हरु :

१. कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना :Performance based vacancy notice.

२. अन्तरिक प्रतियोगिता र खुल्ला तथा समावेशी पदहरुमा प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सूचना :Internal and open vacancy notice

क्र .सं. पद सेवा  समूह  पाठ्यक्रम(आ.प्र.) पाठ्यक्रम(खुल्ला.)
१, उपनिर्देशक  प्रशासन प्रशासन DD Internal-admin.pdf

1.DD-Administration.

2.DD- Account

3.DD- Law 073.

२. उपनिर्देशक  इन्जिनियरिङ् प्राविधिक DD-Engi-Internal.pdf DD- -External_073.
सहायक निर्देशक इन्जिनियरिङ् प्राविधिक   A D -open 073.
सहायक निर्देशक प्रशासन प्रशासन AD- Internal 073-admin.pdf AD admin.pdf
सहायक निर्देशक प्रशासन लेखा   AD Account 
सहायक निर्देशक प्रशासन कानून   AD Law 
सहायक प्रशासन प्रशासन   Assistant -open073.pdf

 

2017-05-29T17:04:51+00:00 February 19th, 2017|Public Notices|