नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको दूरसंचार सेवा प्रदायकलाई निर्देशन

//नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको दूरसंचार सेवा प्रदायकलाई निर्देशन