डाउनलोड

Home/डाउनलोड
डाउनलोड 2020-07-09T08:13:32+00:00

Documents

Citizen Charter: NTA Citizen Charter

सूचनामा पहुँच सम्बन्धि (कार्यविधि) निर्देशिका, २०७४: सूचनामा पहुँच सम्बन्धि (कार्यविधि) निर्देशिका, २०७४

Digital Nepal Framework: Digital Nepal Framework

Forms

SN Particulars Downlaod
1 Format of ISP agreement with customer DOC
2 Consumer Form for ISP DOC