ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष

/ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष 2020-01-08T10:10:29+00:00

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) मा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई (२) प्रतिशतले हुन आउने रकम सो कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाल सरकारको दूरसञ्चार सम्वन्धी नीतिको अधीनमा रही सेवा प्रदायक मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्रयोग गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

ग्रामिण दूरसञ्‍चार विकास कोष संग सम्बन्धित सूचना

2307, 2019

Invitation for Application to Build Broadband optical network and Provide Internet Access Connectivity Services in 5 Districts

July 23rd, 2019|0 Comments

NEPAL TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY (NTA) Kamaladi, Kathmandu, Nepal Invitation for Application to Build Broadband optical network and Provide Internet Access Connectivity Services in 5 Districts (IFA No. 01/NTA/2076/077) (First Date of Publication: 23rd July 2019) Nepal Telecommunications Authority, Kamaladi, Kathmandu is collecting two percent of Gross Adjusted Revenue as a Rural [...]