आई. पि. टेलिफोनीको शुल्क

///आई. पि. टेलिफोनीको शुल्क

विभिन्न सेवा प्रदायकहरूको आई पि टेलिफोनी शुल्क

सि. नं.

सेवा प्रदायक

स्वीकृत मिति

अनलाइन हेर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

१.

Broadlink Network & Communications Pvt. Ltd.

२.

 Worldlink Communications Pvt.Ltd.