अनुमतिपत्र संशोधनको निवेदन

///अनुमतिपत्र संशोधनको निवेदन

(दूरसञ्‍चार नियमावलीको नियम १३ को उपनियम (१) सँग सम्वन्धित)
अनुमतिपत्रमा संशोधन गर्नको लागि दिइने निवेदनपत्र

श्री नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण
……………………………….।

मैले त्यस प्राधिकरणबाट …………………… मा पाएको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित देहाय कुराहरुमा देहाय वमोजिम संशोधन गर्न आवश्यक परेकोले अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी निवेदन गरेको छु ।

१. अनुमतिपत्रमा भएका कुराहरु:
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

२. संशोधन गर्न खोजिएका कुराहरु र सो संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

संगठित संस्थाको छाप: निवेदकको:
सही:
नाम:
मिति:

2017-05-30T05:31:51+00:00