अनुमतिपत्र दरखास्त फारम

///अनुमतिपत्र दरखास्त फारम

(नियम ७ को उपनियम (१) र (२) सँग सम्बन्धित)
अनुमतिपत्रको लागि दिइने निवेदनपत्र

श्री नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण
………………………………… ।

देहायको दूरसंचार सेवा संचालन गर्ने अनुमतिपत्र पाउनको लागि निम्न विवरणहरु खुलाई यो निवेदन गरेको छु ।

१. अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्तिको:-
(क) नाम:
(ख) ठेगान:
स्थायी:
अस्थायी:

२. दूरसंचार सेवाको किसिम:

३. दूरसंचार सेवा संचालन गर्न लाग्ने:
(क) अनुमानित पूँजी:
(ख) प्रस्तावित लगानी:
(ग) लगानीको श्रोत:

४. दूरसंचार सेवा सम्वन्धमा:
(क) काम शुरु गर्ने मिति:
(ख) काम सम्पन्न गर्ने मिति:
(ग) सेवाको माग र आपर्ूर्तिको प्रक्षेपण:
(घ) नेटवर्क विस्तार:
(ङ) नेटवर्कमा प्रयोग गरिने प्रविधिको विवरण:
(च) प्रदान गरिने सेवाको स्तर:

५. दूरसंचार प्रणालीको:-
(क) निर्माता:
(ख) आयात गरिने मुलुक:
(ग) गुणस्तर:

६. प्रयोग गर्न चाहेको फ्रिक्वेन्सी:

७. ग्राहकलाई दूरसंचार सेवा उपलव्ध गराउन सकिने मिति:

८. दूरसंचार सेवा संचालन गरिने क्षेत्र:
(क) जिल्ला (ख) न.पा./गा.वि.स. (ग) वडा नं.

९. दूरसंचार सेवा संचालन गर्दा हुने वाषिर्क अनुमानित नाफा/नोक्सान आदिको विवरण:
(क) अनुमानित संचालन खर्च
(ख) अनुमानित आय
(ग) नाफा नोक्सानको हिसाव
(घ) महशुल दर

१०. निवेदन साथ संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु:
(क) अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्ति भए नागरिकताको प्रतिलिपि
(ख) अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्ति संगठित संस्था भए सो संस्थाको नाम र सो संस्थाको कानूनी स्थिति देखिने कागजात
(ग) प्राविधिक निपुणता तथा पेशा सम्वन्धी दक्षता सम्वन्धी कागजात
(घ) आर्थिक तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन र कार्य संचालन योजना
(ङ) प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित र्सार्वजनिक सूचनामा वा नेपाल सरकारले ऐन वमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि तोकिदिए वमोजिमका कुराहरु ।

संगठित संस्थाको छाप: निवेदकको:-

सही:

नाम:

ठेगाना:

मिति:

2017-05-30T05:33:48+00:00