अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने वारे

///अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने वारे

   Format र TOR को लागि तलको Linkहरु Click गर्नुहोला |

   Format 2.pdf

  ToR of Consultant for Monitoring and Evaluation of MWDR final.pdf

  ToR of Consultant for Monitoring and Evaluation of WDR final.pdf

 

ToR of Consultant for Monitoring and Evaluation of FWDR final.pdf

 

 

 

 

2017-05-29T17:13:41+00:00 June 12th, 2015|Public Notices|